بام کاور و سامفی، یار همیشگی شما در خانه هوشمند شما